Niezależny operator automatów vendingowych. Automat – Spec

Polityka prywatności

RODO – Polityka Prywatności
Spis treści:
1. Słowniczek
2. Rodzaje zbieranych danych osobowych i cel przetwarzania
2.1. Marketing
2.1.1. Sklep internetowy
2.1.2. Oferty marketingowe
2.2. Infolinia i reklamacje
2.3. Bezpieczeństwo zainstalowanych urządzeń – monitoring wizyjny
3. Czas przetwarzania danych
4. Sposoby przetwarzania i przekazywania danych
5. Zabezpieczenia
6. Sposoby kontaktu z Użytkownikiem
7. Zmiana danych osobowych
8. Uprawnienia Użytkownika
9. Podstawa prawna

1. Słowniczek

Administrator Danych – Automat Spec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kaszowie, adres: Kaszów 382, 32-060 Liszki, KRS: 0000391840, NIP: 9442237956, tel. 12/280-65-41, dalej jako „Automat Spec”

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

Strona WWW – strona internetowa Spółki Automat Spec umieszczona pod adresem www.automatspec.pl oraz strona internetowa sklepu internetowego Spółki Automat Spec umieszczona pod adresem www: https://vending-sklep.pl .

Użytkownik – osoba fizyczna, która za pośrednictwem niniejszej Strony WWW, formularzy zamieszczonych na Stronie WWW, mailowo lub telefonicznie lub w każdy inny sposób udostępniła swoje dane osobowe w celu uzyskania ze strony Administratora określonych świadczeń albo, której dane osobowe Administrator pozyskał w związku z wykonywaniem umów lub świadczeniem usług na rzecz Użytkownika albo osób trzecich lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

2. Rodzaje zbieranych danych osobowych i cel przetwarzania
2.1. Marketing
2.1.1. Sklep internetowy

Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego na Stronie WWW Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia zamówionych produktów, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne).

Podane w ten sposób dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b. RODO; w celu prowadzenia rozliczeń finansowych na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2.1.2. Oferty marketingowe

Wyrażając zgody na formularzu w przedmiocie otrzymywania ofert marketingowych za pośrednictwem Strony WWW Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do przesłania informacji handlowej, a w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

Podane w ten sposób dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania ofert i informacji marketingowych o usługach i produktach własnych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO.

2.2. Infolinia

Zgłaszając reklamację za pośrednictwem infolinii Użytkownik wyraża zgodę na podanie danych osobowych niezbędnych do wykonania zwrotu kwot błędnie pobranych przez należące do Administratora automaty vendingowe. Zgłoszenie reklamacyjne wymaga podania danych takich jak imię i nazwisko, nr konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot, ewentualnie tylko imię i nazwisko w przypadku wybrania przez Użytkownika opcji bezpośredniego zwrotu w punkcie sprzedaży, gdzie zainstalowany został automat vendingowy.

Podane w ten sposób dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zwrotu świadczenia pieniężnego w przypadku uznania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a., b., c i f. RODO.

W przypadku podania danych osobowych w celu otrzymania oferty handlowej właściwe są postanowienia regulaminu zawarte w ust. 2.1.2. stosowane odpowiednio.

2.3. Rekrutacja

W celu pozyskiwania nowych pracowników Administrator pozyskuje dane osobowe od Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a. i d. RODO. Pozyskanie danych w celu rekrutacji następuje za pośrednictwem Strony WWW oraz ewentualnie mailowo na adres: praca@automatspec.pl lub telefonicznie. Zakres danych osobowych pozyskiwanych w celu rekrutacji obejmuje m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, data urodzenia, informacje dotyczące członków rodziny i inne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

2.4. Bezpieczeństwo zainstalowanych urządzeń – monitoring wizyjny

Administrator Danych jest uprawniony do pozyskiwania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia za pomocą prowadzonego monitoringu wizyjnego zainstalowanych w różnych lokalizacjach urządzeniach i maszynach vendingowych. Na urządzeniach, które są monitorowane są umieszczone czytelne słowne i graficzne informacje o fakcie prowadzenia monitoringu wizyjnego. Zbierane w ten sposób dane osobowe obejmują jedynie wizerunek osób dokonujących zakupu z danego urządzenia. Przetwarzanie, tj. gromadzenie ww. danych prowadzone jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO i są przechowywane co do zasady przez okres 90 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego czasu dane te są usuwane. Dane nie zostaną usunięte jedynie w przypadku, gdy zgromadzone dane służą do ochrony ewentualnych roszczeń Administratora lub osób trzecich albo do ochrony słusznych interesów osób trzecich, bądź w celu zabezpieczenia dowodu w postępowaniach prowadzonych przez właściwe instytucje państwowe na podstawie odrębnych przepisów. W takim przypadku czas przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia stosownych postępowań.

3. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe zbierane w celu realizacji umów cywilnoprawnych będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat na podstawie art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług.
Dane osobowe zbierane w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie do momentu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika na podstawie żądania przekazanego do wiadomości Administratora pisemnie lub za pomocą maila na adres e -mail: RODO@automatspec.pl .

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Infolinii w celu realizacji obowiązków związanych ze zgłoszeniami reklamacyjnymi będą przetwarzane jedynie do czasu zrealizowania transakcji obejmującej zwrot świadczenia w przypadku uznania reklamacji, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji księgowej.
Dodatkowo dane osobowe zbierane za pośrednictwem infolinii w postaci nagrań głosowych przeprowadzonej rozmowy telefonicznej są przechowywane nie dłużej niż 90 dni od dnia nagrania i po tym czasie są usuwane. Dane nie zostaną usunięte jedynie w przypadku, gdy zgromadzone dane służą do ochrony ewentualnych roszczeń Administratora lub osób trzecich albo do ochrony słusznych interesów osób trzecich, bądź w celu zabezpieczenia dowodu w postępowaniach prowadzonych przez właściwe instytucje państwowe na podstawie odrębnych przepisów. W takim przypadku czas przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia stosownych postępowań.

Dane osobowe zbierane w celach rekrutacji będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od dnia ich zamieszczenia albo do czasu cofnięcia zgody osoby udostępniającej dane bądź do czasu uzyskania informacji, że osoba udostępniająca dane w celu rekrutacji nie planuje już zatrudnienia u Administratora.

Dane osobowe zbierane w celach zapewnienia bezpieczeństwa mienia przy użyciu monitoringu wizyjnego w formie nagrań są przechowywane nie dłużej niż 90 dni od dnia nagrania i po tym czasie są usuwane. Dane nie zostaną usunięte jedynie w przypadku, gdy zgromadzone dane służą do ochrony ewentualnych roszczeń Administratora lub osób trzecich albo do ochrony słusznych interesów osób trzecich, bądź w celu zabezpieczenia dowodu w postępowaniach prowadzonych przez właściwe instytucje państwowe na podstawie odrębnych przepisów. W takim przypadku czas przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia stosownych postępowań.

4. Sposoby przetwarzania i przekazywania danych
Administrator nie udostępnia ani nie przetwarza pozyskiwanych we własnym zakresie danych osobowych za wyłączeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy, w szczególności podmiotom świadczącym usługi transportowe, pocztowe i księgowe lub analityczne na podstawie umów o przetwarzanie danych osobowych. W przypadku rekrutacji dane mogą być udostępniane podmiotom obowiązanym do otrzymywania stosownych informacji na podstawie odrębnych przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw regulujących obowiązki Administratora jako pracodawcy. Administrator zabezpiecza przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym. Dane nie będą udostępniane poza granice Unii Europejskiej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa takim jak sądy lub organy ścigania wyłącznie na podstawie żądania tych podmiotów w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o pozyskane w jakikolwiek sposób dane osobowe , w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
5. Zabezpieczenia
Administrator zabezpiecza pozyskane w trakcie swojej działalności dane osobowe w sposób, w jaki chroni własną Tajemnicę Przedsiębiorstwa z zachowaniem najwyższej staranności oraz z zachowaniem dostępnych środków technicznych i informatycznych celem ich ochrony.
Administrator zobowiązał pracowników oraz podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi związane z koniecznością przetwarzania danych do zachowania tajemnicy oraz do zachowania najwyższej staranności ich ochrony przekazanych danych.

6. Sposoby kontaktu z Użytkownikiem

Administrator komunikuje się z Użytkownikiem za pomocą dostępnych środków technicznych i elektronicznych w sposób preferowany przez Użytkownika określony wraz z udostępnionymi danymi w szczególności pisemnie za pomocą poczty, poczty elektronicznej i telefonicznie.

7. Zmiana danych osobowych i uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (o ile podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub miejsce naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

8. Podstawa prawna
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
- Ustawa z dnia 10.04.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).